Domovní řád

Vážení hosté, vítáme Vás v našem penzionu a přejeme vám příjemný pobyt.  

Ubytování hosta  

 • V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 14 hodin.  
 • Ubytovací zařízení může pouze ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku penzionu ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii.  
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.30 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s personálem hotelu, bude mu účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč.  
 • V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. Hostovi bude naúčtován poplatek 1.000,- Kč.  

Práva a povinnosti ubytovaných hostů  

 • V celém penzionu je wifi připojení zdarma.  
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.  
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.  
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).  
 • V penzionu, především na pokojích je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je před penzionem.  
 • V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 000,- Kč.  
 • Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.  
 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu.  
 • Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.  
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.  
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost.  
  V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.  

Závěrečná ustanovení  

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.  
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.